Teatro Petruzzelli Postpones ‘The Golden Cockerel’ Due To COVID-19

The Teatro Petruzzelli in Bari has announced the postponement of the run of Rimsky-Korsakov’s opera “The Golden Cockerel” due to COVID-19. The opera was slated to run between Oct. 30, 2020, and Nov. 5, 2020. The operatic masterwork was supposed to star Aleksei Tikhomirov, Mikhail Gujov, Dmitry Khromov, Dmitry Yankovskiy, Grigoriy Soloviev, Sergej Toptygin, Kseniya Viaznikova, Larisa Kostyuk, Ivan Volkov, {…}